Levanger Næringsselskap AS - klikk for å gå til hovedside

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Proneo AS - næringsutvikling

<<Næringsutvikling i Levanger

Levanger kommune har inngått en 3-årig avtale med Proneo AS fra og med 1. juni 2008. Avtalen innebærer bistand til etablerere, lokalt næringsliv og Levanger kommune i næringsutvikling.  Alle med en forretningsidé er velkomne til samarbeid.

Randi Mona er prosjektleder og har hovedansvar for gjennomføring av oppdraget, og Knut Baglo er stedfortreder.  Videre har et eget inkubatorteam ansvar for inkubatoraktivitetene.  Avtalen vil for øvrig kunne trekke på Proneos samlede ressurser.

De viktigste tjenestene som utføres:
Førstelinjetjeneste oppfølging – testing, støtte og samarbeid fram til prosjektsøknad.

·         Inkubatortilbud for idéhavere – videreutvikling av forretningsidé og forretningsplan gjennom rådgivning, faglig/personlig støtte, videreformidling til ulike kompetansemiljø, kurs og deltakelse i sosialt utviklermiljø fram til kommersialisering.

·         Innovasjonstjenester og service til kommune, næringsliv og industri – bidra til å sikre kommunal samhandling med næringsaktører lokalt, tilrettelegge i næringslivets FOU-arbeid, tilstedeværelse på ulike utviklingsarenaer og utdannelsesinstitusjoner for å formidle toveis kontakt.

Kontaktinformasjon:

Randi Mona randi.mona@proneo.no 994 44 482  
Knut Baglo knut.baglo@proneo.no 977 38 929  
Svein Larsen svein.larsen@proneo.no 902 05 473 (Daglig leder Proneo AS)

Proneo AS ble etablert i 2007 med medarbeidere fra Innherred Vekst AS, Industri- og Prosjektutvikling AS og SNU Stjørdal AS. Selskapet er altså en videreføring av den erfaring og kompetanse som er opparbeidet i ulike næringsutviklingsmiljø i søndre del Nord-Trøndelag. Proneo eies av Aker Kværner Verdal, SIVA SF, NTE Holding AS, SNU Stjørdal AS og Innherred Vekst AS. Gjennom flere år som aktører for næringsutvikling har bedriften etablert en god dialog med næringslivet og har opparbeidet anerkjennelse som regional aktør innen inkubatordrift og næringsutvikling. Proneo har inkubatoraktivitet på Verdal og Stjørdal, samt distribuerte inkubatorer i Lierne og Frosta. I tillegg til egen spisskompetanse har Proneo god tilgang på ytterligere kompetansemiljøer gjennom våre nettverk.

Proneos oppgave er å bidra til at forretningsidéer realiseres og å sikre optimale rammer for hver etablering. Et samarbeid med Levanger kommune om aktuelle lokasjoner inngår som en naturlig del av etablererprosessen, men Proneo stiller seg nøytral til hvor eller når faktisk etablering gjennomføres.

Bistand til etablerere:
Levanger kommune vil selv stå for idémottak i førstelinjetjenesten, dvs. for registrering av forretningsidé. Proneo har ansvar for oppfølging av forretningsidé, og vil kunne bidra i utarbeidelse av søknad om finansiering av idéutviklingsprosessen, etter nærmere avtale med den enkelte etablerer. Dette omfatter faglig veiledning i Proneos inkubatormiljø, samt ulike former for idétesting, kobling til ulike kompetansemiljø, ulike programmer, andre støtteaktører eller næringsaktører. Gjennom å knytte vedkommende idéhaver så tidlig som mulig til et attraktivt utviklermiljø stimuleres vedkommende til å kvalifisere seg for et inkubatoropphold for kommersialisering av egen forretningsidé.

Et inkubatoropphold inkluderer tilgang til hele rådgivningstjenesten i Proneo, som omhandler ulike fagområder av betydning for bedriftenes oppstart og drift. Bruk av flere ulike rådgivere som sparringspartnere er vanlig. Satsningsområder i inkubatoren er Industri, Mat og Natur (tidligere Landbruk), Kultur og Ungdom/Ungkubator. Kontakt videre til andre fagmiljø eller næringsutøvere formidles ved behov. Inkubatorbedriften får en fast arbeidsplass på VIP-senteret i Verdal, i tillegg til sosialt samvær, kursing og erfaringsutveksling inkubatorbedriftene imellom.

Proneo disponerer dessuten møtelokaler hos Markedsplassen Levanger og har tilgang på kontorplasser for nyetablerte bedrifter på VIP-senteret Verdal, i Gjensidigegården i Stjørdal samt ved Tindved Kulturhage, som har næringshagestatus fra SIVA og hvor Proneo kulturinkubator er lokalisert.

Innovasjonstjenester og service til kommune og etablert næringsliv:
Avtalen omhandler bistand i bedriftenes FoU arbeid og å sikre kommunal samhandling med ulike næringsaktører. Proneo vil kunne bidra til bedrifts- og næringsspesifikke koblinger til ulike forsknings- og utviklingsarenaer i forbindelse med bedriftenes ulike FoU-satsninger, samt å initiere prosjekter når dette kan være en aktuell veg å gå for den aktuelle bedriften.

Proneos interaksjon med og deltakelse i det lokale næringsliv vil erfaringsmessig generere nye utviklingsprosjekter, forretningsidéer og ulike nye samhandlingskonstellasjoner fra etablerte bedrifter. Prosjekter kan gjerne initieres gjennom ulike støtteordninger og Proneo vil bistå i å utforme selve søknaden om støtte. I dette arbeidet vil Proneo fortrinnsvis benytte rådgivere som daglig er i kontakt med lokale bedrifter. Denne tjenesten kan for eksempel omhandle bistand i konkretisering av et behov/en ide og i samarbeid med aktuelle initiativtakere å utvikle et utkast til en prosjektplan. Proneos eventuelle bistand i selve gjennomføringen av prosjektet vil skje som avtalte oppdrag.

Gjennom aktiv støtte og bidrag til utviklingsarenaer sørger Proneo for at Levanger kommune, lokale etablerere og næringsliv deltar aktivt på disse arenaene. Videre besvarer Proneo forespørsler fra Access Mid-Norway i kampen om mulige nyetableringer i vårt nærområde.

Kontakt med ulike studiested, studentmiljø og aktivt bruk av studenters kompetanse mot lokalt næringsliv bidrar til å synliggjøre lokalt næringsliv for studenter og knytte næringslivet inn mot studentmiljøet.

<<Næringsutvikling i Levanger

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 25.11.11
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne