Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Vedtekter

styre | møter | administrasjon

vedtekter  (som PDF)
(fastsatt i generalforsamling 20.03.2013)

§ 1

Selskapets navn er Levanger Næringsselskap AS (logo, jpg 300pix | 1000pix)

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Levanger kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomheten i Levanger kommune i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer. Levanger Næringsselskap AS skal være kommunens utøvende organ i næringssaker.

Selskapet skal herunder

 • Dokumentere vilkårene for næringsutvikling i kommunen

 • Følge opp samt utarbeide årlige handlingsplaner ut fra strategisk næringsplan

 • Forvalte kommunens næringsfond

 • I samarbeid med kommunen erverve, opparbeide og omsette tomteareal for næringslivet

 • Inngå makeskifteavtaler eller oppkjøp av ledige tomter eventuelt med bebyggelse som ledd i lokaliseringstilpasning eller bedring av eiendomsstruktur

 • Reising av ervervsbygg for utleie eventuelt senere salg

 • Samarbeide med andre offentlige instanser og private næringsinteresser for å kunne drive mest mulig aktiv næringspolitikk

 • Ta på seg andre oppgaver som er i tråd med de overordnede målsettinger

  § 4

Aksjekapitalen skal være kr. 12.330.000,- fordelt på 12.330 aksjer pålydende kr. 1.000,-.

§ 5

Selskapets styre består av 3 - 5 representanter etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Styret velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på 2 år.
Generalforsamlingen velger leder og nestleder ved separat valg.

§ 6

Selskapets firma tegnes i felleskap av styrets leder eller nestleder og daglig leder.
Styret kan meddele prokura.

§ 7

Selskapet kan kjøpe administrative tjenester av Levanger kommune, herunder stiller daglig leder og rådgiver til disposisjon. Daglig leder  har møte- og talerett på styremøtene.
Levanger kommune skal være eneaksjonær.
Selskapets generalforsamling er den som Levanger kommunestyre til enhver tid fastsetter.

§ 8

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med 1 ukes varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møtedeltaker velges.
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

 1. Godkjenning av styrets årsberetning.

 2. Godkjenning av årsregnskapet.

 3. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til det fastsatte       årsregnskap.

 4. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.

 5. Valg av styrets medlemmer, herunder leder og nestleder.

 6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 9

Ved likvidasjon av selskapet skal eventuelt overskudd og formue tilfalle Levanger kommune og anvendes til næringsformål.

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 01.12.10
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne