Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Organisasjon

Ingunn Riseth - klikk for personkort
Ingunn Riseth
styreleder
  Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Alf Birger Haugnes
nestleder
 

Grete Ludvigsen - klikk for større foto, klikk navn for personkort
Grete Ludvigsen
medlem/daglig leder

<<forrige styre | vedtekter | møter | instruks for styret

styre fra 20.03.13
Medlem  

Ingunn Riseth

Leder

Alf Birger Haugnes

Nestleder

Grete Ludvigsen

Medlem

   
Merknad:
   

 

Instruks for styret i Levanger Næringsselskap AS  -  som PDF for utskrift (word)

Styret er selskapets utøvende organ, og kan kun overstyres av eier (aksjonær) på generalforsamling.

1. Styrets oppgaver

Forvaltningen av selskapet hører under styret som skal:

1.1.    påse at virksomheten er forsvarlig organisert. Heri ligger også tilsetting av daglig leder. Selskapet kan kjøpe administrative tjenester av Levanger kommune som herunder stiller daglig leder og rådgiver til disposisjon.

1.2.    fastsette mål, planer (strategier) og budsjetter.

1.3.    påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Heri inngår bl.a. at styret skal påse at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig. Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, skal styret straks behandle saken og innen rimelig tid innkalle til generalforsamling, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil bringe egenkapitalen opp på et forsvarlig nivå (asl § 3-5)

1.4.    føre tilsyn med den daglige ledelse

1.5.    sammen med daglig leder være orientert om den til enhver tid gjeldende lovgivning og selskapets vedtekter og sørge for at disse blir fulgt. Se spesielt kapittel 6 i aksjeloven

1.6.    sørge for at årsregnskapet og styrets årsberetning blir skrevet i  henhold til kravene i regnskapsloven

1.7.    følge instrukser og retningslinjer fastsatt av selskapets generalforsamling, derunder eventuelle krav til god eierskapsstyring.

1.8.    sørge for at næringsarbeidet i Levanger kommune er forsvarlig organisert for å gi næringslivet best mulig tilrettelegging og behandling.

1.9.  Levanger Næringsselskap AS har forvaltningsansvar for kommunens    næringsareal.

2. Daglig leder og styret

2.1     Det skal være et nært samarbeid mellom styreleder og daglig leder  også mellom styremøtene

3. Innkalling og styrets saksbehandling

3.1.    Innkalling og saksdokumenter skal sendes ut senest syv dager før behandlingen. Styremedlemmer og daglig leder som er forhindret i å delta i saksbehandlingen, skal omgående varsle daglig leder som skal sørge for innkalling av varamedlemmer.

3.2.    Styrebehandlingen skal gjøres i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal, dersom en sak behandles uten møte, så vidt mulig sørge for en samlet behandling. Både styrets medlemmer og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.  Saker som behandles uten møte skal konfirmeres i neste styremøte.

3.3.    Styrelederen avgjør hvilke saker som hører inn under styret og som skal behandles. Både styrets medlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker

3.4.    Styreleder sørger for at det føres protokoll fra så vel styremøter som styrebehandling uten møter.  Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i referatet. Møteleder (normalt styreleder) har ved stemmelikhet ikke dobbeltstemme. Referater skal underskrives av alle styremedlemmer og daglig leder som har deltatt i styrebehandlingen. De øvrige underskriver på at de er kjent med innholdet i referatet

3.5.    Et styremedlem/daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som vedkommende eller dennes nærstående må anses å ha fremtredende personlig særinteresse i. Det er den enkeltes plikt å påse at man ikke deltar i behandlingen av en sak man er inhabil i.

3.6.    Taushetsplikt
Det skilles mellom diskusjoner og vedtak. Diskusjoner er konfidensielle dersom styret ikke bestemmer noe annet, mens vedtak kan kommuniseres videre dersom styret ikke bestemmer at så ikke skal skje på den enkelte sak. Det vises samtidig til pkt 3.7.

3.7.    Offentlighet
Styrets protokoll er åpen for innsyn hos daglig leder med mindre saken er kategorisert som ”unntatt offentlighet”.

3.8.    Med mindre styret vedtar noe annet, er det bare styreleder og/eller daglig leder som skal uttale seg på styrets vegne. Eksterne henvendelser skal henvises til styreleder eller daglig leder. Styret kan gi andre styremedlemmer fullmakt til å gi informasjon.

3.9.    Styret innkaller senest en uke i forveien til ordinær generalforsamling som skal avholdes hvert år innen utgangen av juni.

3.10.   Styret eller styrets leder skal minst én gang i året ha møte med selskapets revisor for gjennomgang av selskapets økonomiske stilling

3.11.   Styret skal minimum én gang pr. år evaluere sitt eget arbeide og eventuelt foreslå forbedringer eller ny styresammensetning

Vedtatt i styremøte den 14.12.2007

 

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 01.12.10
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne