Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
bank 4420.06.07292

|styre|adminsitrasjon|møter|

generalforsamling 18.06.03

 

TID:

18.06.2003 Kl. 13:00 (Før formannskapets møte)

STED:

Rådhuset, formannskapssalen

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKLISTE:

1.     KONSTITUERING

  • Valg av møteleder

  • Valg av referent

  • Valg av 2 til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. BEHANDLING OG GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSOPPGJØR 2002

3. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

 Levanger, 11.06.2003
Odd-E. Thraning
leder

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2002

Saksansvarlig:

John Helge Holmen

Arkiv:     

Objekt:   

Arkivsaknr:

2003003629

 

Saken avgjøres av: Generalforsamling

 

Saksordfører: (Ingen) 

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Levanger næringsselskap

28.05.2003

JHH

012/02

Levanger næringsselskap AS - Generalforsamling

18.06.2003

JHH

002/02

29.05.2002 Levanger næringsselskap

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆR-012/02 INNSTILLING:

1.     Årsregnskap med Årsberetning 2002 for Levanger Næringsselskap as godkjennes. Årets overrskudd kr. 54.600,- fremføres til dekning av tidligere års underskudd.

2.     Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

3.     Styrets godtgjørelse settes til:

Styreleder kr. 5000,- + kr. 1.000,- pr. møte han deltar

Styremedlemmer/varamedlemmer, når de møter, kr. 1.000,- pr. møte.

FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.     Årsregnskap med Årsberetning 2002 for Levanger Næringsselskap as godkjennes. Årets overrskudd kr. 54.600,- fremføres til dekning av tidligere års underskudd.

2.     Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

3.     Styrets godtgjørelse settes til:

Styreleder kr. 5000,- + kr. 1.000,- pr. møte han deltar

Styremedlemmer/varamedlemmer, når de møter, kr. 1.000,- pr. møte.

Vedlegg:

Årsberetning  PDF | som word

Årsregnskap  |  Balanse  |  Noter  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Årsregnskap med Årsberetningen skal først til  behandling i styret for Levanger Næringsselskap as, for deretter  å kalle inn til Generalforsamling onsdag 18.06.03.

Generalforsamling er Formannskapet i Levanger kommune.

Vurdering:

Er vedlagt som Årsberetning 2002  PDF | som word

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 27.08.12
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne