Levanger Næringsselskap AS - klikk for å gå til hovedside

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Vassmarka, Åsen

  <- næringsareal

Planprogram konsekvensutredning 17.06.08 PDF - Oversiktskart PDF

Herunder følger foreløpige vurderinger i arbeidet med reguleringensplan Vassmarka.
Spørsmål eller kommentarer til planarbeidene rettes innen 15.02.08.
 

Regulering Vassmarka, Åsen - innspill

vedlagte kart er det tegnet forslag til buffersoner for industriområdet. Disse er markert med grønt og vil i realiteten forbli uberørt som LNF-område.

Klikk for større skisse i PDF (2MB)VEGUTLØSNING: Har vist tilførselsveg til områdene øst for jernbanen fra nordsiden av planområder. Har også stiplet inn en mulig løsning når evt. hele arealet skal reguleres. Her bør en også ta med gang- og sykkelveg slik at en har en sammenhengene forbindelse mot Åsen (mulig en også burde hatt en krysningsmulighet for myke trafikkanter fra sør, ettersom det blir en forholdsvis stor omveg?) Det vil bli en utfordring å få en løsning for krysning som Jernbaneverket vil akseptere. Ny undergang vil også gi ny adkomst for eksisterende boliger og gårder øst for banen, og eksisterende undergang kan stenges. En kan muligens vurdere å flytte undergangen sør i planområdet (detter er bare foreløpig vurdering). Dette vil gi i alle fall kunne gi kortere gang-sykkelforbindelse. Har vist veg internt i industriområdet, dette er ikke nødvendig i reguleringsplanen – tar den med for å vise prinsippene.

·    LANDSKAP: Åsryggen i øst er meget godt synlig fra E6 og områdene rundt. Av landskapsmessige hensyn vil det således være viktig å ta vare på denne. Det samme gjelder åsen ved E6 i nord, her vil også høyspentledningen og byggegrensen mot E6 begrense mulighetene. Har likevel satt av ei mindre tomt på 6 daa. Hvor grensen mellom industriområde og grønt skal gå er ikke ferdigvurdert ennå, men uansett er det vel en fordel at industriområdene ikke blir for bratte med store behov for masseflyttinger. Dersom en tar hensyn til dette blir industriområdene øst for jernbanen lite synlig fra E6. Forslag også å holde av en kolle og et bekkedrag mot jernbanen for å bryte opp litt. Hvor mye av dette skal tas i denne omgang må vurderes. For å begrense innsyn fra omkringliggende områder kan det være greit å sette av buffersoner hvor det etableres vegetasjon. I nord er det vist 20 – 25m, bredden kan vurderes. Også området lengst mot øst (87 daa) bør brytes opp, dette foreslås å ta med i forbindelse med bebyggelsesplanene.

·    NYE INDUSTRIOMRÅDER: Vedlagte utkast viser totalt ca. 300 daa hvorav 182 daa ligger øst for jernbanen. En endelig oppdelig av områdene må skje etter bebyggelsesplaner. Det er stor variasjon på arealene, og det området vil således kunne gi muligheter for mange ulike typer virksomheter.

·    VANN- OG AVLØP: Tomt for evt. behandlingsanlegg for avløp bør trolig ligge i sør- vestre hjørne av industriområdet mellom E6 og jernbanen. Her vil de sørlige områdene få selvfall – de nordligste områdene må pumpes. Dersom det skal bygges nytt høydebasseng bør det ligge på ca. kt. 100. Ved Hammervatnet (ca. kt. 25) får en da 75 mvs. – de høyereliggende industriområdene (ca. kt. 75) får 25 mvs. Høyeste punkt på åsen i øst er 124m, og det burde derfor være mulig å finne tomt til høydebasseng i dette området. En er avhengig av biladkomst til høydebassenget, så endelig plassering bør ses i sammenheng med dette (i samråde med vann og avløp).

Videre arbeid blir å gå gjennom innspill som kommer, og drøfte videre arbeider basert på skissen og de nevnte momentene.

Innspill - Klikk konvolutt for å sende innspill - frist: 15.02.08 - saksansvarlig: Grete Ludvigsen
21.02.08 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag PDF                     nytt innspill/ny kommentar
18.02.08

John Anders Husby
Innspill på regulering Vassmarka fra eier av gårdsnr. 206 bruksnr.1 som er grunneier av det berørte arealet.

 1. I følge vedlagte kart blir en del dyrka mark berørt av industriområdet, dette mener jeg må unngås og at grensen bør følge skille dyrka jord/ skog.
   

 2. Jeg vil gjøre oppmerksom på at deler av arealet allerede er meldt inn som boligområde i den kommende arealplan.  Dette området ligger på høydedraget mot sør, og kan i alle tilfelle være lite egnet til industriområde. Samtidig må det være av interesse at for kommunen, og ha boligtomtalternativer hvis ett så stort industriområde blir realisert. Så jeg foreslår at grensen mot boligområdet blir juster slik at dette ikke berøres.
   

 3. Når det gjelder arealet som blir berørt, utgjør dette i overkant av 200 dekar produktiv skog. Jeg ønsker å ivareta de resursene som gården har i pr. dag.

  En måte å løse dette på kan være et makeskifte mot kommunens skogsareal. Dette med grunnlag i at jeg i dag grenser opp mot kommunens skog ved Vinan.
   

 4. Ut ifra at jeg blir vesentlig berørt av reguleringen, ønsker jeg å bli løpende orientert om saken og ha en god dialog rundt dette.

Mvh
John Anders Husby
                                                nytt innspill/ny kommentar

15.02.08 Dullum m.fl. PDF
14.02.08 Lynum PDF
12.02.08 Kjølen m.fl. PDF
08.02.08 Gullberget Camping PDF
01.02.08 Fylkeskommunen PDF
17.01.08 Reindriftsforvaltningen i N-T PDF
16.01.08 Jernbaneverket PDF
Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 25.06.08
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne