Levanger Næringsselskap AS - klikk for å gå til hovedside

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Næringsareal

<- vedtekter | møter | næringslokaler | organisasjon ->

Vedtak i styremøte 14.12.2007 - Retningslinjer for opsjon og for salg:

  1. Opsjoner og salg av eiendom i selskapets regi skal kun skje gjennom styrebehandling og med styrets godkjenning.

  2. Opsjoner på tomter/eiendommer i selskapets forvaltning kan gis innenfor et tidsrom på 6 – 12 måneder, forutsatt godt begrunnet fra søker. Opsjoner gis mot et honorar for perioden fastsatt av styret i det enkelte tilfelle. Pris vurderes ut i fra areal (geografisk plassering), tidslengde, etterspørsel og markedssituasjon. Opsjon gjelder ferdig regulert område.

  3. Opsjoner gis kun unntaksvis.

  4. Retningslinjer for opsjon gjelder ferdig regulert område.

  5. Salg av tomter i selskapets regi skal inneholde disse milepæler i salgskontrakt:

  • Kontrakt skal inneholde en forpliktelse for, og beskrivelse av, hva kjøper skal bruke arealet til m.h.t. type bedrift og type bygning.

  • Innen 1 år må det foreligge godkjent bebyggelsesplan

  • Innen 2 år må byggestart være iverksatt.

  • Dersom punktene ikke oppfylles skal kontrakten inneholde en klausul om gjenkjøpsrett til selger på salgssum, kun korrigert for indeks i perioden og eventuelle dokumenterte investeringer i arealet som gjør det mer verdifullt.

Samlet oversikt for ledig næringsareal disponert av Næringsselskapet:
1 daa = 1.000 m2 = 1 mål

Havna, Levanger

 

Heir PDF

21 daa

Hotran, ervervet, ikke regulert (under regulering)

140 daa

Rinnleiret, delvis bebygd

102 daa

Vassmarka, ervervet, ikke regulert (under regulering)

130 daa

Ytterøy - Kobberberget PDF

13 daa

Åsenfjord - Stallmyra PDF

11 daa

Sum areal under regulering

270 daa

Ledig næringsareal andre aktører:

Røstad, Helge Ingstads veg - Innherred Utvikling AS PDF

18 daa

 

 

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 01.12.10
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne